Notulen van de oudercommissie

NOTULEN  VAN DE VERGADERING VAN DE OUDERCOMMISSIE (OC)

VAN DE LOCATIES VAN “DE VERBINDING”

 

Datum:                 29 november 2012

Tijd:                    20.00 uur

Plaats:                 De Boerderij

Aanwezig:             Manon Gommers, Inge Ketelaars, Melanie van Gelderen, Elske Muller, Gracielle Renders, Sandra van Hemmen, Meriam van de Velden, Judith Pijnappels

Afwezig:               Marieke Kapteijns, Daan vd Eshof, Monique van Voorthuisen, Sanne Hulsen, Christel Hiddink

Notulen:              Judith Pijnappels

 

 1. 1.    Opening

De vergadering wordt geopend door Manon Gommers in verband met afwezigheid van Monique van Voorthuisen en de agenda wordt als volgt vastgesteld:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Harmonisatie      nota peuteropvang
 4. Huishoudelijk      reglement
 5. Jaarplanning
 6. Vacatures      Oudercommissie
 7. Rondvraag

 

 1. 2.    Notulen

 

Notulen 11 oktober

Punt 3: “het arrest wijzigt” vervangen door “de interpretatie van het arrest wijzigt”

 

Punt 4: Toevoegen: “Aan het CJG is op de avond zelf terugkoppeling gegeven”

 

Punt 5: Klachtencommissie staat vanavond niet op de agenda; dit zal besproken worden op de volgende vergadering met de leiding.

 

Notulen 16 augustus

Punt 8: Op de locatie Rhode hebben de kinderen niets voor de Dag van de Leidster geknutseld.

 

Beide notulen worden met bovenstaande opmerkingen vastgesteld.

 

 1. 3.    Harmonisatienota peuteropvang

 

Tijdens de vorige vergadering is dit onderwerp kort besproken. Op dit moment zijn er 40 aanmeldingen voor de Peuteropvang. Op dinsdag 27 november is er op Dommelrode een informatie-avond gehouden. Een aantal leden heeft vernomen dat de communicatie hierover vrij laat was.

 

De oudercommissie vindt het goed te horen dat De Verbinding hierop anticipeert.

 1. 4.    Huishoudelijk reglement

 

Het huishoudelijk reglement wordt besproken. In eerste instantie heerst er verwarring over de versies en de verschillen tussen het centrale huishoudelijk reglement en het huishoudelijk reglement per locatie. Eén van de vragen die bediscussieerd wordt, is òf dat er per locatie een verschillend reglement moet zijn. De voorkeur gaat uit naar één centraal reglement en vervolgens één per locatie, die geldt voor alle locaties. Alle aanwezigen vinden dat alle taken worden overgedragen naar de centrale OC.

 

Opmerkingen:

 • 1 t/m 4: Betreft  het centrale huishoudelijk reglement; in het reglement per locatie wordt de centrale OC voor deze punten gemandateerd.
 • 2. ‘vlotte’ vervangen door ‘tijdige’
 • 2. Secretaris publiceert niet op de website; de OC kan niet zelfstandig publiceren.
 • 2. Adressenbestand wordt beheerd door voorzitter; er is een scheiding tussen notuleren en beheren van inkomende en uitgaande post.
 • 4. Gegevens van voorzitter, secretaris en penningmeester niet op de website. Via het algemene emailadres kan contact opgenomen worden met de OC. Daarnaast is het alleen mogelijk om een ‘standaard agenda’ van te voren te publiceren op de website. Gaan we dit invoeren? Of stellen we de agenda vast voor de volgende vergadering, zodat deze in de notulen wordt opgenomen?
 • 6. Mandatering: Staat alleen in het reglement per locatie, waarbij onderdeel 1 t/m 4 wordt toegevoegd van het centrale reglement. Mogelijk in het centrale reglement opnemen waarvoor de centrale OC gemandateerd is. Daarnaast kan de laatste alinea van dit punt voor het centrale reglement blijven staan.

 

 1. 5.    Jaarplanning

 

Monique heeft de jaarplanning voor 2013 rondgestuurd. Het gaat om de volgende data:

 • Maandag 21 januari (met leiding)
 • Dinsdag 26 maart (zonder leiding)
 • Woensdag 29 mei (met leiding)
 • Donderdag 22 augustus (zonder leiding) => Tarieven
 • Maandag 28 oktober (met leiding) => Tarieven
 • Donderdag 12 december (zonder leiding)

De data zijn geïnventariseerd; aangegeven wordt dat 28 oktober voor de tarieven wel erg laat is. Voorstel om een extra vergadering in te planning of deze naar voren te verplaatsen.

 

 1. 6.    Vacatures

 

Vraag: Welke locaties dienen allemaal in de oudercommissie te zijn vertegenwoordigd?

 • Wel/niet Peuteropvang
 • Zijn Dommelrode en Boskant één locatie

 

Van de huidige (aanwezige) leden geven de volgende personen aan te willen stoppen:

 • Monique van Voorthuisen (voorzitter)
 • Graciëlle Renders (penningmeester)
 • Meriam van de Velden

 

Elske Muller geeft aan de functie van penningmeester over te willen nemen. Melanie van Gelderen en Judith Pijnappels geven aan de huidige functie te willen continueren. Dit betekent dat de functie van voorzitter vacant is.

 

Onderstaand volgt per locatie de vertegenwoordiging:

 

KDV Kienehoef:                     Judith Pijnappels

Sandra van Hemmen (t/m oktober 2013)

BSO Kienehoef:                     Monique van Voorthuisen (wil stoppen) => Vacature

Vacature

Peuteropvang Boerderij:          Vacature 2x, mogelijk Elske Muller

BSO Boerderij:                      Manon Gommers

Graciëlle Renders (stopt)

Christel Hiddink (navragen)

KDV Meijerij:                         Elske Muller

Vacature (Jody Foolen??)

KDV Odendael:                      Vacature (Marja vd Ven??)

Vacature

BSO Rhode:                          Daan vd Eshof (navragen)

Vacature

KDV Donkershoeve:                Inge Ketelaars (mogelijk t/m sept, dan Kienehoef??)

Marieke Kapteijns (navragen)

Boskant:                              Sanne Hulsen (navragen)

Vacature

Dommelrodeschool:                Melanie van Gelderen

Meriam vd Velden (stopt) => vacature

 

Daarnaast zijn diverse namen genoemd voor het opvullen van vacatures. In de volgende vergadering wordt hiervan de status besproken. Potentiële kandidaten zijn Annemieke…., Rob van de Ven, Jody Foolen, Jolanda Wijnen,…..

 

 1. 7.    Rondvraag en sluiting

 

 • Verlichting Cathelijnepad: Het is ’s avonds met het ophalen, maar ook bijvoorbeeld met de ouderavond heel erg donker. Heeft Patty het nog nagevraagd? Wat is het resultaat?
 • BSO Boerderij: Er wordt op 14 december een kerstmarkt georganiseerd. Gevraagd is aan de OC wat de reacties zijn; Geertje heeft nog weinig reacties gehoord.
  • Betreft de kerstactiviteit voor de BSO
  • Op de scholen doen ze iets soortgelijks
  • Vorig jaar waren de reacties positief
  • De uitleg dient verduidelijkt te worden (hoe lang wordt iedereen verwacht, is het vrijblijvend, wat zijn de taken van iedereen)
  • Dommelrode: Momenteel is de veiligheid buiten onderwerp van gesprek in verband met openingen in het hek. Kennelijk mag het hek niet op slot vanwege brandveiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIELIJST

 

Datum Onderwerp Wie
29-11-2012 Doelstelling OC   formuleren, bijv. dmv inventarisatie ouders  
29-11-2012 Ontstaan er nog   vacatures die nog niet benoemd zijn? Christel, Daan, Sanne,   Marieke
29-11-2012 Nieuwe leden werven  
29-11-2012 Stand van zaken   verlichting Cathelijnepad Patty
     
     

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30u.

 

Ondertekening voor akkoord

 

 

.. – .. – 2012                                                    .. – .. – 2012

 

 

 

Voorzitter          (voor deze avond)                                Notulist

Manon Gommers                                                 Judith Pijnappels